PRAVIDLÁ OCHRANY SÚKROMIA

Spoločnosť Webite Pte Ltd neberie súkromie na ľahkú váhu. Náš prístup kochrane osobných údajov sa zakladá na nasledujúcich pravidlách:

Vážime si dôveru, ktorú do nás vkladáte tým, že nám poskytujete svoje osobné údaje. Vaše osobné údaje budeme vždy používať iba čestným spôsobom, aby sme neprišli ovašu dôveru.Bezpečnosť osobných údajov, ktoré máme kdispozícii, zabezpečujeme používaním technológií na bezpečné ukladanie údajov apresných postupov na ukladanie údajov, prístup knim aich spravovanie. Naše spôsoby spĺňajú požiadavky súladu snariadením GDPR.

Poskytujeme transparentné informácie otom, ako spracúvame vaše osobné informácie. Vždy budete jasne vedieť, ktoré údaje zhromažďujeme, čo snimi robíme, ským ich zdieľame akoho máte vprípade pochybností kontaktovať.

Podnikneme všetky vhodné kroky, aby sme zabezpečili, že vaše osobné údaje budú vhodne chránené pred zneužitím.

V súlade so všetkými platnými zákonmi anariadeniami oochrane údajov abudeme spolupracovať spríslušnými úradmi. Ak nebudú platné zákony oochrane osobných údajov kdispozícii, budeme sa riadiť všeobecne prijímanými princípmi ochrany osobných údajov. Vrámci nariadenia GDPR (všeobecné nariadenie oochrane osobných údajov) kontrolujeme a / alebospracúvame akékoľvek vaše osobné informácie elektronicky. Vaše informácie budeme na tejto báze spracúvať ďalej, až kým svoj súhlas neodvoláte alebo nebude rozhodnuté, že váš súhlas sa už neuplatňuje.

Aké sú vaše práva? Právo na prístup:Máte právo kedykoľvek požiadať oinformácie otom, aké osobné informácie ovás ukladáme. Môžete kontaktovať spoločnosť Webite, aby vám osobné informácie poslala e-mailom.

Právo na prenosnosť osobných údajov:Vždy, keď spoločnosť Webite spracuje vaše informácie automatizovaným spôsobom na základe vášho súhlasu alebo zmluvy, máte právo na kópiu svojich osobných údajov vštruktúrovanom, bežne používanom astrojovo čitateľnom formáte, ktorú bude možné doručiť iba vám. Zahŕňa to výhradne osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.

Právo na opravu:Máte právo požiadať oopravu svojich osobných údajov, ak budú nesprávne amáte tiež právo doplniť svoje neúplné osobné údaje. Ak máteúčet Webite alebo ste členom Webite Members, môžete svoje osobné údaje upraviť vo svojom účte na stránkach pre členov.

Právo na odstránenie:Máte právo kedykoľvek odstrániť akékoľvek osobné údaje, ktoré spracúva spoločnosť Webite.

Vaše právo spochybniť spracovanie na základe legitímneho záujmu:Máte právo namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov na základe legitímneho záujmu spoločnosti Webite. Spoločnosť Webite nebude takéto osobné údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nedokáže legitímny dôvod ich spracovania, ktorý má sohľadom na právne nároky prednosť pred vašimi záujmami aprávami.

Vaše právo namietať voči priamemu marketingu:Máte právo namietať voči priamemu marketingu vrátane prípadu profilovacej analýzy na priamy marketing.

Obmedzenia:Za nasledujúcich okolností máte právo požiadať spoločnosť Webite, aby obmedzila spracovanie vašich osobných údajov:

Ak namietate voči legitímnemu záujmu pri spracovaní spoločnosti Webite, spoločnosť Webite obmedzí akékoľvek spracovanie takýchto údajov, než nebude overená legitímnosť záujmu.Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje sú nesprávne, spoločnosť Webitemusí obmedziť akékoľvek spracovanie takýchto údajov, kým nebude overená presnosť osobných údajov.Ak je spracovanie nezákonné, môžete spochybniť odstránenie svojich osobných údajov anamiesto toho vyžadovať obmedzenie použitia vašich osobných údajov.Ak spoločnosť Webite už vaše osobné údaje nepotrebuje, no je povinná obhajovať právne nároky.Ako si môžete uplatniť svoje práva?Ochranu osobných údajov berieme veľmi vážne anaši špecializovaní zamestnanci podpory sú vám kdispozícii na spracovanie vašich požiadaviek týkajúcich sa vašich práv uvedených vyššie. Týchto zamestnancov môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese [email protected]

Navyše platí, že ak máte vo svojom webovom prehliadači povolené používanie súborov cookie, súhlasíte snaším používaním súborov cookie tak, ako je opísané vtýchto pravidlách ochrany súkromia.

Súbory cookie používame na poskytovanie lepšieho dojmu používateľov. Robíme to tak, že do vášho zariadenia/na disk počítača umiestňujeme malý textový súbor, ktorý sleduje, ako používate webové stránky azaznamenáva, či ste videli konkrétne správy, ktoré zobrazujeme, azabezpečuje, aby ste zostali prihlásený/-á na webových stránkach (ak je to možné) aaby sa vám zobrazovali relevantné reklamy alebo obsah, ktorý vám odporúčajú webové stránky tretej strany.

Niektoré súbory cookie sú potrebné, aby ste mohli používať všetky funkcienašich webových stránok.

Posledná aktualizácia: jún 2019